oferta

  zakres:
 • wyceny gruntów,
 • wyceny nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawów rybnych, sadów),
 • wyceny nieruchomości leśnych (drzewostanów, działek letniskowych, parków),
 • wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,
 • wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,
 • wycena mienia zabużańskiego,
 • wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • wyceny nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),

 • wycena ograniczonych praw rzeczowych:
 • użytkowanie,
 • służebność,
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową,
 • wycena prawa użytkowania wieczystego,
 • inne.

  cele:
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • kupna - sprzedaży, zamiany nieruchomości,
 • ustalenia ceny sprzedaży-nabycia nieruchomości,
 • ustalenia ceny wejściowej do przetargów,
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ustalenia wartości aportu,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn,
 • podziału majątkowego,
 • zniesienia współwłasności,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu,

 • ustalenia wysokości odszkodowań:
 • z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
 • z tytułu decyzji planistycznych,
 • za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • innych.

kontakt

Rzeczoznawca Majątkowy Maria Sajewicz
ul. Leńskiego 29, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
telefon: +48 74 8110 882
telefon komórkowy: +48 668 671 291
fax: +48 74 8110 882
maria.sajewicz@wyceniam.com.pl
maria.sajewicz@gmail.com
maria.sajewicz@outlook.com
www.wyceniam.com.pl
NIP 881-106-98-34
REGON 891001469